Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Naukowa debata o współczesnych zagrożeniach


Naukowa debata o współczesnych zagrożeniach

Jak skuteczniej pomagać ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, egzystencjalnym, uzależnieniami i patologiami zastanawiali się w Bełchatowie uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wielowymiarowe Ryzyka Ponowoczesności. Przy konferencyjnym stole obrad cenieni naukowcy spotkali się z niosącymi pomoc praktykami.


Tragiczne często konsekwencje społecznych, ekonomicznych i egzystencjalnych zmian zachodzących w Polsce dla rodziny, młodego pokolenia i całego społeczeństwa skupiły na kilka godzin uwagę kilkudziesięciu naukowców - cenionych ekspertów w swych dziedzinach oraz praktyków – policjantów, kuratorów, pedagogów, prawników i ekonomistów, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, samorządowców i wolontariuszy organizacji pomocowych zebranych w bełchatowskiej Rezydencji Dwór Polski na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wielowymiarowe Ryzyka Ponowoczesności.

Konferencji przewodniczyli prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski i prof. dr hab. Adam Jaworski ze Społecznej Akademii Nauk oraz dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko.

Kilkunastu prelegentów różnych dyscyplin naukowych reprezentowało uczelnie i instytucje z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Rezultatem wymiany wiedzy i doświadczeń między teoretykami i praktykami będzie publikacja książkowa wydana jeszcze w tym roku przez Społeczną Akademię Nauk.

Wydarzenie zorganizowane przez Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk, Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie, Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie i Rezydencję Dwór Polski honorowymi patronatami objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Starosta Powiatu Bełchatowskiego, Prezydent Miasta Bełchatów oraz Wójt Gminy Bełchatów.

Jak skuteczniej pomagać ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, egzystencjalnym, uzależnieniami i patologiami zastanawiali się w Bełchatowie uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wielowymiarowe Ryzyka Ponowoczesności. Przy konferencyjnym stole obrad cenieni naukowcy spotkali się z niosącymi pomoc praktykami.

galeria zdjęć

>I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności

Bełchatów, 20 września 2016 r. Wykłady monograficzne – wystąpienia ekspertów – certyfikowane warsztaty dla pedagogów szkolnych


Miejsce obrad Konferencji: Rezydencja DWÓR POLSKI w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 144

Początek obrad – godzina 10:00

Program Konferencji

9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji

 • prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski - otwarcie Konferencji, przywitanie gości i uczestników
 • Wystąpienia oficjalne

10:20 – 11:45 Sesja plenarna - część 1
10:20 – 10:40 prof. zw. dr hab. Adam Jaworski - Alkoholizm- ogromne zagrożenie zdrowia publicznego
10:40 – 10:55 prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – Moda na eutanazję i samobójstwo
10:55 – 11:10 prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer
– „Czy jest możliwa metamorfoza społeczeństwa ponowoczesnego z jego wielowymiarowym ryzykiem?”
11:10 – 11:25 dr hab. n. farm. Marek Wiergowski
- Nowe substancje psychoaktywne - zagrożenie dla zdrowia i życia młodych osób
11:25 – 11:40 prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Moczuk
– Młodzież szkolna Rzeszowa wobec problematyki uzależnień behawioralnych”

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:15 Sesja plenarna część 2
12:00 – 12:15 prof. dr hab. Sławomir Cudak
- Rodzina z ryzykiem dysfunkcjonalności w ponowoczesnym świecie
12:15 – 12:30 dr Dariusz Sarzała – Cyberprzestrzeń jako nowe miejsce zachowań agresywnych
12:30 – 12:45 dr Adam Gogacz
– Wyzwania dla polskiej szkoły w związku z migracjami i wielokulturowością
12:45 – 13:00 dr Paweł Łabuz, dr Mariusz Michalski, dr Tomasz Sajański – Zorganizowane formy przestępczości narkotykowej w Polsce i na świecie – determinanty i prognozy
13:00 – 13:15 dr Anna Dobrychłop, Anetta Czarnecka – Psychologiczne mechanizmy obronne a rozwój współczesnych uzależnień behawioralnych

13:15 – 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 – 16:30 Sesja plenarna część 3
13:45 – 14:00 dr Katarzyna Wasilewska – Ostrowska
– Streetworking – online jako nowatorska metoda zapobiegania cyberprostytucji wśród młodzieży
14:15 – 14:30 dr Danuta Morańska
– Technologizacja i cyfryzacja życia – konteksty społeczno – psychologiczne
14:30 – 14:45 dr Dorota Zdybel
– Socjalizacja poznawcza jednostki jako kulturowe wyzwanie współczesnej szkoły
14:45 – 15:00 dr Eulalia Adasiewicz
– Mechanizm perswazji w wychowaniu
15:00 – 15:15 mgr Agnieszka Taper
– Dzieci i młodzież online a nowe – stare zachowania ryzykowne. Analiza socjopedagogiczna.
15:15 – 15:30 mgr inż. Jerzy Kozielewski
– Kierunki dezintegracji społecznej w dobie ponowoczesności
15:30 – 15:45 insp. mgr Tomasz Jędrzejczyk
– Samobójstwa dzieci i młodzieży w województwie łódzkim
15:45 – 16:00 mgr Justyna Chwalińska
– Między wsparciem a uzależnieniem od pomocy w rodzinach dysfunkcjonalnych
16:00 – 16:15 prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dr Bronisław Rosik
– Nowe narkotyki syntetyczne – zjawisko i jego uwarunkowania oraz kluczowe zagrożenia; prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko – Niemedyczne używanie leków – nowy problem społeczno – medyczny. Wyzwania dla profilaktyki szkolnej(komunikat z badań).
16:15 – 16:30 ks. dr Adam Szwedzik – Wielowymiarowe skutki zażywania narkotyków
16:30 – 16:45 dr Mariola Świderska – Problem alkoholowy u ludzi w wieku podeszłym
16:45 – 17:00 dr Marzena Netczuk – Gwoździewicz – Zasoby psychologiczne radzenia sobie ze stresem u żołnierzy wyjeżdżających na misje.
17:00 – 17:15 Podsumowanie i zakończenie obrad – prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności

Idea konferencji:

Społeczne, ekonomiczne, egzystencjalne i moralne następstwa oraz konsekwencje wielkich zmian zachodzących w Polsce są powszechnie dostrzegane przez świat nauki. W licznych analizach – m.in. Maria Marody, Maria Jarosz, Ireneusz Krzemiński, Andrzej Zybertowicz, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Henryk Domański, Andrzej Kojder, Anna Giza-Poleszczuk, Jadwiga Staniszkis, Piotr Sztompka, Hanna Świda-Zięba – podejmowane są problemy ich przebiegu, konsekwencji dla rodziny, młodego pokolenia, następstwa ekonomiczne, wpływ na zmiany demograficzne, migracje, rozwój nowych modeli pracy, a także dewiacje i zachowania nienormatywne. Od przełomowych studiów Roberta Mertona i Anthonego Giddensa wiemy, że wszystkie procesy transformacyjne wywołują wielowymiarowe skutki, w tym te o wieloletnim oddziaływaniu na tkankę społeczną.

Z jednej strony zmiany przynoszą nowe modele pracy, z drugiej ujawniają jej liczne patologie; rozbudowa rynku w oparciu o modele nowoczesnej gospodarki kapitalistycznej likwiduje chroniczny brak towarów, z drugiej strony zwiększa ryzyko modeli konsumpcyjnych, w tym tych w skrajnej formie; upowszechnienie edukacji zwiększa szanse milionów ludzi, przyczynia się do postępu w wielu dziedzinach, ale także generuje zjawisko niskiej jakości edukacji; z kolei zwiększeniu mobilności ekonomicznej, co sprzyja rozwojowi zawodowemu oraz podnosi konkurencyjność towarzyszą wielomiesięczna rozłąka.

Akcentując wielkie pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnich 2 dekadach w Polsce zamierzmy podjąć refleksję naukową nad meandrami i zawiłościami tego procesu i jego wpływem na zmiany społeczne, rozwój zachowań ryzykownych, dekompozycję rodziny. W tych kontekstach szeroko akcentowane będą następstwa rewolucji kulturowej, obyczajowej oraz nowych idei stanowiących „narzędzia” ponowoczesności, a także przyczyny takich zjawisk jak narastanie rozwodów, wzrost liczby i typów uzależnień, wpływ nowych modeli pracy, aktywności, pobudzenia informacyjnego, modeli reklamy na zachowania konsumenckie oraz zdrowie psychiczne i somatyczne.

Sądzimy, że ciekawych informacji dostarczą prezentowane na konferencji wyniki badań dotyczące przyspieszenia temporalnego w rozwoju dzieci oraz wpływu nowych technologii na zdrowie człowieka. Podobnie jak rozważania nad ukrytymi sieciami modelującymi zmiany, wpływającymi na postawy społeczne, podważającymi tradycję. Wymienione powyżej pola studiów i badań tworzą przed pedagogiką, profilaktyką społeczną wielkie wyzwania edukacyjne, stąd konferencji towarzyszyć będą warsztaty eksperckie dla praktyków wychowania.


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności

Konferencja zostanie sfinalizowana dwutomową publikacją ujmująca wystąpienia oraz studia eksperckie.

Komitet naukowy konferencji:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. Adam Jaworski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko – Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku

Członkowie:
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński;
prof. dr hab. Wiesław Babik – Uniwersytet Jagielloński;
prof. dr hab. Krystyna Chałas – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
prof. dr hab. Andrzej Wawro – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
prof. ndzw. dr hab. Mirosław Kowalski – Uniwersytet Zielonogórski;
prof. dr hab. Janusz Morbitzer – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
prof. ndzw. dr hab. Paweł Prüfer - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim;
prof. dr hab. Henryk Cudak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk;
prof. dr hab. Jolanta Kopka – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
prof. dr hab. Henryk Skłodowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
prof. zw. dr hab. Zdzisław Kosyrz – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
prof. ndzw. dr hab. Urszula Dudziak – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
prof. dr hab. Robert Sieroń – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
o. dr hab. Paweł Warchoł – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie;
dr hab. Ditta Baczała – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
dr hab. Eugeniusz Moczuk – Uniwersytet Rzeszowski;
dr hab. Tadeusz Sakowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
dr Jan Malinowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
dr Adam Gogacz – Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie;
dr Danuta Morańska - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej dr Katarzyna Wasilewska – Ostrowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
dr Roman Solecki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; dr Tomasz Safjański – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie;
dr Paweł Łabuz – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;
dr Mariusz Michalski - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach;
dr Izabela Zaborowska – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;
dr Anna Dobrychłop – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim;
dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych;
dr Wiesław Bożejewicz – Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku;
dr Bronisław Rosik – Stowarzyszenie KARAN; dr Barbara Pisarska;
dr Marek Krawiec – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
dr inż. Robert Maciejczyk - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie;
ks. dr Krzysztof Stępniak – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
dr Sławomir Wolniak – Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień „WOLMED” w Dubiu;
ks. dr Adam Szwedzik - Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

Komitet organizacyjny konferencji:
 • Przewodniczący: prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, tel. 602 100 020, mariusz@cps.edu.pl;
 • Wiceprzewodniczący: mgr Mirosław Olszewski - Dyrektor ds. organizacyjno – finansowych AP SAN, tel. 501 243 316, molszewski@spoleczna.pl;
 • Sekretarz: kom. mgr Sławomir Szymański – Zastępca Dyrektora ds. naukowych AP SAN, tel. 697 649 799, sszymanski@spoleczna.pl
Adresaci konferencji:

badacze zjawisk społecznych – zmiany społecznej; wykładowcy akademiccy; pracownicy centrów pomocy rodzinie, instytucji opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków pomocy społecznej; sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi; dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni; działacze organizacji non-profit; studenci kierunków nauk społecznych; pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych; pracownicy instytucji bezpieczeństwa publicznego; duszpasterstwo i katecheci; działacze samorządowi.

Zakres problemowy:
 • Współczesna rodzina a transformacja społeczno-ekonomiczna – przyczyny i skutki defragmentaryzacji rodziny polskiej;
 • „Kody” kulturowe ponowoczesności za zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży;
 • Kościół i religia jako obiekty postmodernistycznego ataku – przyczyny i konsekwencje;
 • Destrukcyjne formy życia ekonomicznego;
 • Etiologia i rozwój współczesnych uzależnień behawioralnych;
 • Zdrowie jako wyzwanie społeczne i edukacyjne;
 • Człowiek w „środowisku chemicznym” – żywność, powietrzne;
 • Znaczenie wychowania moralnego dla ograniczania patologii społecznych;
 • Przyczyny rozwoju relatywizmu moralnego; nowe przestrzenie uwikłania człowieka;
 • Nowe technologie a zdrowie człowieka;
 • Szkoła i rodzina wobec wyzwań wychowawczych;
 • Czynniki ochronne i programy profilaktyczne;
Warsztaty:

(1) Gry komputerowe a pobudzenie emocjonalne i zachowania agresywne dzieci i młodzieży – mgr Agnieszka Taper – Centrum Profilaktyki Społecznej;
(2) Sieciowa aktywność nastolatków – delegacje dla profilaktyki szkolnej – mgr Leszek Roszczenko - Centrum Profilaktyki Społecznej
(3) Hazard – rozwój i przebieg uzależnienia. Współuzależnienie. Delegacje do pracy z osobą uzależnioną. Wsparcie w rodzinie – prof. Mariusz Jędrzejko - Centrum Profilaktyki Społecznej.
(4) Rodzina z problemem uzależnienia – wsparcie i pomoc – mgr Anna Chlebna – Stowarzyszenie KARAN

Informacje organizacyjne:
 • Termin Konferencji: 20.09.2016r.
 • Miejsce obrad Konferencji Rezydencja Dwór Polski w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 144,  97-400 Bełchatów, email:  biuro@dworpolski.com, tel. 44 632 10 52, www.dworpolski.com (koordynator: p. Małgorzata Dobrowolska – Urbaniak, tel. 881 913 754)
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji – wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarza konferencji (sszymanski@spoleczna.pl) do dnia 12 sierpnia 2016 roku (w zgłoszeniu prosimy o przesłanie głównych tez swojego wystąpienia).
 • Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia  i zakwalifikowaniu referatu mailem do dnia 25 sierpnia 2016.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty opłaty konferencyjnej do dnia 2 września 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 250 złotych – obejmuje serwis kawowy, obiadowy oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Dodatkowo istnieje możliwość uczestnictwa w certyfikowanych warsztatach metodycznych – koszt 50 zł.

Wpłaty z tytułu udziału w konferencji oraz warsztatach należy dokonywać na rachunek bankowy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Nr konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
z dopiskiem: „Konferencja Ryzyka Ponowoczesności Bełchatów – imię  i nazwisko wpłacającego”.

 • Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, przedstawiciele współorganizatorów, pracownicy i studenci Społecznej Akademii Nauk.
 • Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do dnia 10 września 2016 roku.
 • Dane kontaktowe i adresowe organizatora:

- Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, tel. 44 680 11 40,
e-mail: ap@san.edu.pl
- Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie – ul. Czapliniecka 96,
97-400 Bełchatów, tel. 44 788 46 22 ,e-mail: belchatow@spoleczna.pl

Publikacja pokonferencyjna:
 • Teksty referatów i komunikatów z badań prosimy przesłać do dnia 20 września 2016 roku:
  • tradycyjną pocztą (z płytą CD w wersji elektronicznej) na adres: Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów z dopiskiem na kopercie „Konferencja Ryzyka Ponowoczesności”
  • dostarczyć osobiście w dniu konferencji
  • lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sszymanski@spoleczna.pl z informacją w temacie „Konferencja RP”
 • Materiały pokonferencyjne (referaty i komunikaty z badań) zostaną opublikowane w monografii wydawanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi (publikujący otrzymuje 4 pkt.) 
 • Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych, zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie redakcyjnym otrzymają negatywną recenzję naukową.
 • Wraz z tekstem publikacji prosimy o przesłanie oświadczeń autora. Podpisane oświadczenia można przesłać mailowo (podpisane i zeskanowane), dostarczyć w dniu konferencji  lub nadesłać pocztą na adres organizatora.
 • Zasady publikowania oraz druki oświadczeń dotyczących przekazania praw autorskich znajdują się na stronie internetowej Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.

dokumenty   oświadczenie ghostwriting [pobierz]

dokumenty   zasady publikowania [pobierz]

dokumenty   formularz zgłoszeniowy [pobierz]

           
Akademia Profilaktyki SAN to platforma edukacyjna ukierunkowana na upowszechnianie najnowszych rozwiązań metodycznych oraz wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Działamy poprzez: badania i diagnozy społeczne; studia naukowe i analizy problemów; nowoczesne wydawnictwa – tradycyjne i multimedialne; konferencje i warsztaty metodyczne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne adresowane m.in. do: rad pedagogicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, bibliotek), opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i rodziców; konferencje i seminaria naukowe; warsztaty metodyczne dla kuratorów sądowych, zespołów ratownictwa medycznego, samorządowych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskich i gminnych. zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!